Qendra për ndihmë të klientëve

Përgatitëm përgjigje për pyetjet më të shpeshta që mund t’i keni në lidhje me shërbimet për marrje me qira të automobilave në Avant Car.

DEPOZITA
PAGIMI
PAKO PËR PËRGJEGJËSI
SHËRBIME SHTESË

Depozita është shumë e bllokuar mjetesh në kartelën kreditore. Depozita për shërbimet tona për marrje me qira të automobilave përbëhet nga çlirimi nga dëmi me shumë shtesë për rezervuar plot me karburant, gjoba të mundshme për parkim dhe kompensime për pastrim në rast se pihet duhan në automjet. Shumat e depozitës dallohen nga njëra-tjetra dhe varen nga grupi i automjeteve të rezervuara.

Paraautorizimi është mbajtja e mjeteve të bllokuara nga kartela kreditore e klientit gjatë periudhës së marrjes me qira. Shuma e miratuar paraprakisht përdoret në rast se vazhdohet periudha e marrjes me qira dhe nëse klienti e kthen automjetin pa karburant pse me gjobë në të holla për parkim.

Depozita çlirohet automatikisht në afat prej 30 ditësh pune pas përfundimit të marrjes me qira. Çlirimi i mjeteve të bllokuara varet vetëm nga banka e cila e lëshon kartelën – Avant Car nuk ka asnjëherë qasje te mjetet e bllokuara dhe nuk ka ndikim mbi kohëzgjatjen e këtij procesi.

Heqje dorë nga dëmi është shuma maksimale e përgjegjësisë për automjetin e dhënë (madje edhe në rastet kur dëmi i shkatuar mbi automjetin është shumë më i madh se kjo shumë), me kusht që klientët t’i respektojnë Kushtet dhe rregullat e përgjithshme të Avant Car.

Depozita konsiston në heqjen e dëmit të shtuar nga sasia e një rezervuari plot të karburantit, gjoba të mundshme parkimi dhe tarifa e pastrimit nëse pihet duhan brenda automjetit (rreptësisht i ndaluar).

DEPOZITA
PAGIMI
PAKO PËR PËRGJEGJËSI
SHËRBIME SHTESË

Pranojmë kartela kreditore të lëshuara nga Visa, MasterCard dhe Diners. Nuk pranohen pagesa me para të gatshme ose kartela virtuale kryeditore.

Debit Cards for deposits are only accepted if you take our Carefree Full Insurance Package. This lowers the deposit amount to 100 € which are blocked on your card for the duration of the rental. If full insurance is not purchased, a valid credit card in the name of the renter is required along with a full deposit amount which varies between car groups.

Shoferi kryesor është personi i cili e nënshkruan marrëveshjen për marrjen me qira dhe është përgjegjës për automjetin gjatë periudhës së marrjes me qira. Klienti mund të përdorë kartelë të huaj kreditore vetëm nëse pronari i kartelës kreditore është i pranishëm gjatë marrjes së automjetit dhe ka patentë të vlefshme shoferi si dhe letërnjoftim/pasaportë. Pronari i kreditkartels patjeter duhet evidentohet ne kontrat.

DEPOZITA
PAGIMI
PAKO PËR PËRGJEGJËSI
SHËRBIME SHTESË

“Pakoja pa shqetësim” është prodhim tërësisht sigurimi i Avant Car. I mbulon të gjitha llojet e dëmeve të cilat nuk janë rezultat i pakujdesit apo i ngarjes së automjetit nën veprimin e alkoolit dhe/ose drogës. Depozita për të gjitha grupet e automobilave është zvogëluar në 100 euro.

“Pakoja pa shqetësim” përfshin përfshin SCDW (Heqje të dëmeve nga superpërplasja), WUG (rrota, mbrojtja, xhami), PAI (Sigurimi personal nga aksidentet), kthimi më i shpejtë i automjetit, depozita e reduktuar dhe heqja e reduktimit të dëmit në 0 EUR.

SCDW (Heqje të dëmeve nga superpërplasja) është mbulim për dëmtimin e trupit të makinës – pa pjesën mekanike – dhe vjedhjen e pjesëve të automjetit (mbulimi vlen vetëm për automjetin, dhe jo për bagazhin e pasagjerëve).

WUG (rrota, mbrojtja, xhami) është mbulim shtesë sigurimi që mbulon tepricën për dëmtimet e bëra në rrota, pjesën e poshtme dhe xhamin e një automjeti.

PAI (Sigurimi personal nga aksidentet) mbulon shpenzimet dhe koston mjekësore në rast të lëndimit ose vdekjes së mundshme të shoferit dhe/ose pasagjerëve gjatë periudhës së marrjes me qira.

Kur qiramarrësi zgjedh sigurimin e agjencisë pala e tretë dhe dëmi ndodh gjatë periudhës së qirasë, shuma e dëmit merret drejtpërdrejt nga klienti, pavarësisht se kush është përgjegjës për dëmin. Më pas, qiramarrësi duhet ta zgjidhë problemin drejtpërdrejt me agjencinë e palës së tretë ku është blerë sigurimi. Depozita e bllokuar në kartelën kreditore të qiramarrësit varet nga grupi i makinave të rezervuara dhe është nga 700.00 EUR deri në 1.400 EUR.

Me opsionin e tërësishëm për sigurim Avant Car “Pako pa shqetësim”, të gjitha llojet e dëmeve janë mbuluar nëse nuk kanë ndodhur si rezultat i pakujdesisë apo vozitjes nën veprim të drogës dhe/ose alkolit. Shumë e depozitës është zvogëluar, gjithashtu, në 100 euro.

DEPOZITA
PAGIMI
PAKO PËR PËRGJEGJËSI
SHËRBIME SHTESË

Taksa ndërkufitare zbatohet kur e ngasim automobilin tonë të marrë me qira jashtë kufijve të MAqedonisë së Veriut dhe është 35 euro për çdo vend të vendosur. Lejohet hyrja në këto vende:

– Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Greqi, Mal i Zi, Serbi dhe Slloveni.

(!) Automjetet nuk mund të përdoren në vend tjetër i cili nuk është në listën më sipër. Hyrja në vendet e ndaluara është lëndë për gjobë me të holla prej 625 eurosh.

Taksa e njëkahshme paguhet kur vendet për marrjen dhe dorëzim janë të ndryshme.

Nga Maqedonia mund ta ktheni automjetin në këto lokacione jashtë shtetit:

  1. Slloveni:Lubjanë, Maribor dhe Koper,,
  2. Kroaci: Zagreb, Zadar, Split dhe Dubrovnik.

Drop box ofron mundësinë e kthimit të automjetit jashtë orarit të punës në njërën prej degëve tona të zyrave. Shërbimi është pa pagesë dhe klienti mban përgjegjësi për automjetin deri në inspektimin e tij.

Parku ynë i automjeteve është i ndarë sipas grupeve të automjeteve me madhësi dhe specifikime të ndryshme. Prandaj, nuk mund t’ju garantojmë model të saktë automobili, por vetëm klasën/grupin e automjeteve.

Ato konsiderohen si shërbime që jua japim gjatë huazimit, kurse pagimi i tyre mundet vetëm kur merret automjeti. Shërbime shtesë janë, për shembull, taksa ndërkufitare, GPS, sedilje për fëmijë/sedilje mbështetëse etj.

Ekipi ynë është gjithmonë në dispozicion të ndihmojë mbi pyetjet për procesin e rezervimit, problemet dhe kërkesat gjatë marrjes me qira dhe çështje të përgjithshme për automjetin. Ndiqeni linkun më sipër që ta vizitoni Qendrën për mbështetje të klientëve.