Impresiumi

Emri i kompanisë

Drushtvo za mobilni uslugi AVANT KAR DOO Skopje

Друштво за мобилни услуги АВАНТ КАР ДОО Скопје

Emri i shkurtër i kompanisë

AVANT KAR d.o.o. Skopje

АВАНТ КАР ДОО СКОПЈЕ

Adresa e selisë.

Gjykata në regjistrin e biznesit të së cilës është regjistruar shoqëria.

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАРНА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Numri i regjistrimit i kompanisë me të cilin është regjistruar në Regjistrin qendror.

7475098

Name and registered office of the financial institutions in which the company has opened accounts with account numbers

Lorem ipsum

Mbiemra dhe minimum një emër i anëtarit të Këshillit drejtues.

Director: Martin Milevski

Amount of capital stock, and whether it has been paid in full

2.258.900,00 kuna, u cijelosti uplaćen u novcu