отпечаток

Име на компанија

Drushtvo za mobilni uslugi AVANT KAR DOO Skopje

Друштво за мобилни услуги АВАНТ КАР ДОО Скопје

Скратено име на компанијата

AVANT KAR d.o.o. Skopje

АВАНТ КАР ДОО СКОПЈЕ

Адреса на седиштето

Суд во чиј што стопански регистар е регистрирано друштвото

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАРНА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Регистарски број на компанијата под кој е запишана во Централниот регистар

7475098

Name and registered office of the financial institutions in which the company has opened accounts with account numbers

Lorem ipsum

Презимиња и најмалку едно име на член на Управниот одбор

Director: Martin Milevski

Amount of capital stock, and whether it has been paid in full

2.258.900,00 kuna, u cijelosti uplaćen u novcu